COVID-19

แนวทางการรักษาและตารางขนาดยารักษา COVID-19 ที่แนะนำ ในโรงพยาบาลอ่างทอง

อันตรกิริยาระหว่างยารักษา COVID-19 กับยาที่มีในโรงพยาบาลอ่างทอง

ระบบยาปลอดภัย

คู่มือระบบยาปลอดภัย

ยาที่ห้ามใช้/ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์

รายการยา กรด ด่างและ Hypertonic รพ.อ่างทอง

รายการยาระวังการบด แบ่ง หรือเปิด capsule ในโรงพยาบาลอ่างทอง

มาตรฐานการให้ยารับประทาน"ก่อนอาหาร"

Extemporaneous preperation

การจัดการเมื่อเกิดยารั่วซืมนอกหลอดเลือด EXTRAVASATION

คู่มือ High Alert Drug

ขนาดยาที่ใช้ในเด็ก

รายการยาที่เก็บในตู้เย็น

ยาที่ควรหยุดให้ก่อนผ่าตัด

คูู่มือระบบป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา